Pierwsze spotkanie Kolegium Rektorów w nowym roku – Politechnika Wrocławska

Informacje archiwalne 26 stycznia 2015

Pierwsze posiedzenie Kolegium w nowym roku odbyło się w „Starej” Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej na zaproszenie Gospodarza JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Tadeusza Więckowskiego. Przybyłych Gości powitał Przewodniczący Kolegium JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek.  Wśród zaproszonych Gości znaleźli się reprezentanci władz Wrocławia: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Adam Okniński, Z-ca Dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Anna Nowak, Marcelina Hałada z Działu Programowania Funduszy Europejskich UMWD,  Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Urząd Miejski Wrocławia) Maciej Litwin  oraz Środowiskowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski.

Gospodarz spotkania prof. Tadeusz Więckowski podziękował  Gościom za przybycie i omówił rozwój Uczelni w ostatnich latach. Podkreślił, że do jej rozwoju przyczyniły się zmiany w zakresie zarządzania procesowego oraz podjęte analizy, które zdefiniowały  strukturę organizacyjną, mocne i słabe strony Uczelni. Zrealizowano również projekt dotyczący centrum informacji naukowej. Podkreślił, iż spłaszczenie struktury i zmiany wewnętrzne w Uczelni były możliwe dzięki wdrożeniu nowego systemu do obsługi edukacji i specyfikacji obsługi informatycznej. Zaznaczył również, że do końca 2015 r. Politechnika Wrocławska zostanie całkowicie zinformatyzowana.

Po wystąpieniu Gospodarza, przewodniczący Kolegium zaprosił do wystąpienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Marszałek poinformował Rektorów o pracach urzędników Departamentu w Komisji Europejskiej nad wynegocjowaniem kontraktu obejmującego współpracę przemysłu i nauki z korzyścią dla Dolnego Śląska.  W dniu 18 grudnia 2014 r. został podpisany Regionalny Program Operacyjny, dzięki któremu  beneficjenci  będą mogli od lipca br. aplikować o dofinansowanie. Jest to sukces, ponieważ są przyznane duże środki i w tym względzie region ma pozycję lidera.

Marszałek przedstawił Panią Dyrektor Annę Nowak, która następnie omówiła założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Beneficjentami mają być publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja oraz publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja. Kierunki wsparcia dotyczą zakupu aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznego laboratoriów badawczych. Zaznaczyła również, że Realizacja PI ukierunkowana jest na realizację samodzielnych projektów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw lub we współpracy z jednostką naukową lub szkołą wyższą.

Kolejną prezentację na temat regionalnej platformy informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska „e-DolnySlask” przedstawił Dyrektor Adam Okniński, prezentując założenia projektu jako szansę na promocję dolnośląskich uczelni.

JM Rektor prof. Marek Ziętek omówił spotkanie, które odbyło się 19 stycznia br. z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Przedmiotem rozmowy była umowa wrocławskich uczelni z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławia. Prezydent pozytywnie odniósł się do tej propozycji  i  zadeklarował starania o środki potrzebne ze strony Miasta na wsparcie promocji w regionie i poza granicami kraju. Kolejnym omawianym punktem była sprawa Centrum Kultury Studenckiej, które miałoby być w przyszłości zlokalizowane na terenach zajezdni tramwajowej przy ul. Mickiewicza. Poruszono również sprawę remontu siedziby Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Następnie Przewodniczący Kolegium zaprosił prof. dr hab. Kazimierza Orzechowskiego Środowiskowego Koordynatora DFN do przedstawienia merytorycznego oraz finansowego sprawozdania z działalności Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Kwestie te zostały szczegółowo omówione i zaprezentowane na przeźroczach. Zapowiedział, że inauguracja XVIII DFN odbędzie się 17 września 2015 r. pod hasłem: Światło Nauki (Light of Science).

W sprawach organizacyjnych Przewodniczący prof. Marek Ziętek poinformował członków o rezygnacji z prac w Kolegium Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie Kolegium przyjmuje nazwę KRUWiO. Przedstawił również obowiązujący od 1 grudnia 2014 nowy algorytm (wg arkusza ministerialnego S-10) obowiązujący do 30 listopada 2015 r. Następnie Kolegium  jednomyślnie zagłosowało nad objęciem Patronatu Honorowego Dni Kariery® we Wrocławiu, o który wystąpiło Stowarzyszenie AIESEC Polska (Komitet Lokalny Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny). Na koniec członkowie Kolegium ustalili datę obchodów Święta Nauki Wrocławskiej na dzień 13 listopada 2015 r. Podkreślili również rangę wydarzenia, ponieważ obchody te wiążą się z 70-leciem polskiej nauki.
Na tym posiedzenie zakończono.

Galeria zdjęć