Przyznanie Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. dr hab. Tadeuszowi Szulcowi

Nagrody archiwalne 15 listopada 2003

Laudacja wygłoszona przez prof. M. Mazurkiewicza, Rektora Akademii Rolniczej, nauroczystym Otwartym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w dniu 15 listopada 2003 r. w Auli Leopoldyńskiej.

dyp_szulcMagnificencje, Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawienia Państwu sylwetki i zasług tego rocznego laureata Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola 2003 – „Za integrację środowiska akademickiego”. Laureatem tym jest wieloletni rektor mojej uczelni, a dziś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu – prof. dr hab. Tadeusz Szulc. Kreśląc sylwetkę i drogę życiową laureata Nagrody Kolegium Rektorów, chciałbym wyeksponować te cechy jego charakteru i osobowości, które dziełu integracji sprzyjają. Ponadto, przypomnieć fakty, inicjatywy i pomysły, które do integracji prowadziły, a także te przedsięwzięcia i projekty, których integracja była zasadniczym celem.

Ze środowiskiem akademickim Wrocławia prof. Tadeusz Szulc związał całe swoje dorosłe życie. Upłynęło już ponad 40 lat od czasu, kiedy to w roku 1961, jako 19-letni młodzieniec, przyjechał na studia do Wrocławia z niewielkiej miejscowości Bujny koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie ukończył szkołę średnią. Jego szkolne doświadczenia przypadły na trudną dekadę lat pięćdziesiątych. Wówczas, podobnie jak dziś, biedę i niedostatek, a także problemy transformacji ustrojowej, w większym stopniu odczuwali mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Z tego okresu prof. Tadeusz Szulc wyniósł wrażliwość społeczną, szacunek dla ciężkiej pracy rolników i głębokie przekonanie, że w tym trudzie ulżyć może posiadana wiedza. Dlatego wybrał studia zootechniczne w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu i choć nie planował pracy naukowej,jako wyróżniający się absolwent został na uczelni. Ideę szerzenia wiedzy na wsi i edukacji młodzieży wiejskiej, tak istotną w jego późniejszej działalności, realizował początkowo jako przewodniczący Rady ds. Młodzieży WSR, członek Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych, a tak że prodziekan i dziekan Wydziału Zootechnicznego, a w ostatniej kadencji lat osiemdziesiątych – prorektor ds. studenckich. Wówczas też pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia, w którym to gremium zasiadał obok ówczesnego prorektora, a dziś rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Lutego.

Godnym podkreślenia jest również fakt, że grupa ponad 30 profesorów wraz z przedstawicielami praktyki wybrała prof. Tadeusza Szulca na Prezydenta Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła.

Talent organizacyjny i zmysł społecznikowski prof. Tadeusza Szulca ujawnił się już w latach studenckich. W Zrzeszeniu Studentów Polskich, do którego od samego początku studiów należał, szybko awansował do funkcji przewodniczącego Rady Uczelnianej, a potem, już jako pracownik uczelni, był kuratorem ZSP. Jego sentyment do tej organizacji sprawił, że znalazł się w gronie członków założycieli stowarzyszenia Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego „Ordynacka”. Z okazji 50-lecia Zrzeszenia prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył gow 2000 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zwiększenie udziału młodzieży wiejskiej w kształceniu na poziomie wyższym stało się przedmiotem szczególnej troski prof. Tadeusza Szulca, gdy został rektorem Akademii Rolniczej. Potrafił zjednywać do tej idei różnorodne środowiska. Jego aktywność w tym obszarze znalazła wyraz w publikacjach i referatach wygłoszonych na naradach poczynając od pałacu prezydenckiego i komisji sejmowych aż po Jasną Górę. Chcąc wyjść na przeciw młodzieży wiejskiej i przybliżyć im uczelnię, w porozumieniu z władzami powiatów i miejscowych szkół doprowadził do utworzenia siedmiu nowych, zamiejscowych punktów kształcenia: w powiatach sieradzkim, kłodzkim, bolesławieckim, żarskim,gostyńskim i głubczyckim mobilizując do działania i aktywności dziekanów i pracowników wydziałów, a także przedstawicieli miejscowych samorządów. W trosce o edukację młodzieży i społeczności wiejskiej inspirował pracowników Akademii Rolniczej do włączenia się w organizację uniwersytetów ludowych w wielu miejscowościach województwa dolnośląskiego i opolskiego. W odpowiedzi na inicjatywę Metropolity Wrocławskiego księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza objął honorowym patronatem Katolickie Gimnazjum w Henrykowie przeznaczone dla niezamożnej młodzieży z rodzin wiejskich Dolnego Śląska.

Przekonanie, że misją uczelni rolniczej jest nie tylko kształcenie, ale także działanie na rzecz kreowania przyszłości wsi i rolnictwa oraz wspomaganie programów transformacji w drodze do Unii Europejskiej zaowocowało jego licznymi inicjatywami. Zasługą prof. Tadeusza Szulca było powołanie przez uczelnię Fundacji Akademii Rolniczej na Rzecz Edukacji i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej FUNDAR, a także Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Za kadencji rektora Szulca uczelnia otworzyła się na zewnątrz, stała się dobrze znana i identyfikowana w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, izbami rolniczymi, stowarzyszeniami i związkami rolniczymi stała się całkiem naturalna, do uczelni też zaczęły zgłaszać się gminy i powiaty z propozycjami współdziałania.

Nawiązano ściślejszą współpracę z wrocławskimi uczelniami, co znalazło swój wyraz w utworzeniu międzyuczelnianych centrów: Biotechnologi i Agregatów Lipidowych, Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska, czy też Międzyuczelnianej Pracowni Biologii Molekularnej. Czynione to było z przekonaniem, że głębsza integracja pozwala lepiej wykorzystać potencjał intelektualny i materialny uczelni Wrocławia. Z inicjatywy prof. Tadeusza Szulca powstały we współpracy wszystkich uczelni rolniczych ogólnopolskie czasopisma naukowe Acta Scientiarum Polonorum oraz pierwsze czasopismo internetowe Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Uwieńczeniem tych inicjatyw był pomysł utworzenia na bazie wszystkich wrocławskich uczelni państwowych konsorcjum pod nazwą Uniwersytet Dolnośląski.

Jestem przekonany,że dzięki oczekiwanym zmianom w prawie o szkolnictwie wyższym idea ta może znajdzie w przyszłości pomyślny finał.

Szanowni Państwo! To zaledwie zarys integrujących środowisko inicjatyw,działań, przedsięwzięć i dokonań tegorocznego laureata Nagrody Kolegium Rektorów.

Wszystkotonie byłoby możliwe bez charakterystycznych dla prof. Tadeusza Szulca rysów jego osobowości. Jest człowiekiem niebywale pracowitym. Potrafi przytym zawsze znaleźć czas, aby ludzi, którzy się do niego zwracają, wysłuchać. Chętnie podejmuje zgłaszane pomysły, by zamienić je w konkretne inicjatywy. Potrafi zapalać do działania, ale także wie, iż ostateczne decyzje, które podejmuje sam i od tego się nie uchyla, powinny być wypadkową przemyśleń szerszego grona ludzi. Zdaje sobie sprawę,że nawet najlepsze projekty nie mają szans realizacji bez szerokiej akceptacji. Umie też o nią skutecznie zabiegać.

Na zakończenie niech mi będzie wolno w imieniu Wysokiego Senatu Akademii Rolniczej, całej społeczności uczelni i własnym przekazać Panu, Panie Ministrze, wyrazy uznania dla dotychczasowych osiągnięć, złożyć serdeczne gratulacje z okazji zaszczytnego wyróżnienia Nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz życzyć, aby również Pańska działalność na szczeblu centralnym była źródłem pełnej satysfakcji i znalazła uznanieu społeczności akademickiej kraju.