Patronaty archiwalne

Sprawozdanie z Obozu Adaptacyjnego dla Studentów „Biały Dunajec 2006” i patronat nad tym Obozem w 2007 r.

Patronaty archiwalne 20 lutego 2007

Z posiedzenia w dniu 20 lutego 2007 r. (w Politechnice Wrocławskiej)

Sprawozdanie przedstawił mgr R. Michalski, szef XXIII Obozu Adaptacyjnego dla Studentów Biały Dunajec 2006 (absolwent i doktorant PWT we Wrocławiu).

W formie krótkiej prezentacji zapoznał Kolegium ze sprawami organizacyjnymi Obozu, zadaniami programowymi. Obóz odbył się w dniach 31 sierpnia-14 września 2006 r. Uczestniczyło w nich 536 osób i ponad 100 dojeżdżających (najwięcej z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej). Studenci mieszkali w 13 góralskich chatach, którymi opiekowały się Duszpasterstwa Akademickie (10 wrocławskich, 1 opolskie,i 1 z Góry Św. Anny). Główne cele obozu to: umożliwienie studentom poznania środowiska akademickiego, integracja międzyuczelniana, przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni oraz kształtowanie postaw zaczerpniętych z etyki chrześcijańskiej. Obóz odwiedzili m.in. rektor Politechniki Opolskiej prof. J. Skubis oraz prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. M. Hardygóra.

Kolegium objęło honorowym patronatem XXIV Obóz Adaptacyjny dla Studentów Biały Dunajec 2007.

Patronat nad listopadowym koncertem poświęconym pamięci zmarłych profesorów i pracowników naukowych wrocławskich uczelni

Patronaty archiwalne 20 lutego 2007

Z posiedzenia w dniu 20 lutego 2007 r. (w Politechnice Wrocławskiej)

Do listopada daleko, ale prof. T. Luty zapoznał z propozycją dr hab. Marty Kierskiej –Witczak, kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej, zorganizowania uroczystego koncertu połączonego z liturgią mszalną poświęconego pamięci zmarłych profesorów i pracowników naukowych wszystkich wrocławskich uczelni. Liturgia celebrowana byłaby w Kościele Uniwersyteckim 10 listopada 2007 r. i stanowiłaby zakończenie sympozjum i warsztatów pt. :Improwizacja w organowym akompaniamencie liturgicznym”, organizowanym przez Zakład Muzyki Kościelnej AM. W drugiej części wieczoru odbyłby się koncert organowy solisty- instrumentalisty prof. Juliana Gembalskiego.

Kolegium objęło honorowym patronatem ten uroczysty koncert połączony z liturgią mszalną.

Patronat – Konkurs na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares

Patronaty archiwalne 23 stycznia 2007

Z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2007 r. ( w Uniwersytecie Wrocławskim)

Prof. T. Luty przedstawił prośbę Zrzeszenia Studentów Polskich (pismo z dnia 23 stycznia 2007 r.) o objęcie przez Kolegium honorowym patronatem Konkursu na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares 2007.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola objęło honorowym patronatem Konkurs na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares 2007.

Konkurs na najlepszą pracę dziennikarską o Rosji

Patronaty archiwalne 26 września 2006

Z posiedzenia w dniu 26 września 2006 r. (w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych)

Prof. T. Luty przedstawił inicjatywę Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Władimira Kuzniecowa zorganizowania wspólnie z Rosyjską Agencją Informacji Międzynarodowej „RIA NOVOSTI”, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Uniwersytetami: Wrocławskim i Opolskim oraz redakcjami wrocławskich i opolskich dzienników konkursu na najlepszą pracę studencką o Rosji.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wyraziło aprobatę dla idei konkursu. Kolegium uznało, że najbardziej odpowiednią formą udziału w realizacji tego przedsięwzięcia będzie objęcie konkursu honorowym patronatem.